8 kategorier


För beställningar, klicka här.

Genom att lära känna varandras sätt att se och tolka olika frågeställningar och situationer ökar välmåendet bland arbetsgrupper/team vilket bidrar till att öka företagets eller organisationens resultat och uppsatta mål. 

De kommunikativa spelkorten bygger på idén att genom gamification (lära sig genom spelande) skapa en dialog som kan hjälpa organisationer och team att flytta sig framåt. Korten är ett strategiskt verktyg för företag och organisationer.

Vad är kommunikativa spelkort?
Hur används kommunikativa spelkort?
Vilka är kategorierna?

Sustainability Card

Hållbarhet är brett och samtidigt högaktuellt. Oavsett organisation är hållbarhet (ekonomisk, social och miljömässig) något som bör få en central plats i organisationens prioriteringsordning. För att skapa handlingskraft inom området hållbarhet är dialog grunden. Allt börjar med förståelse som omsättsi handling hos var och en av oss som individer. Först då kan vi skapa en hållbar framtid som är värd namnet för kommande generationer.

Discrimination Card
Små subtila gester, blickar, beröringar, högljudda skämt, särbehandling är några uttryck som kan ligga till grund för diskriminering.
Diskriminering förekommer överallt i vårt samhälle i varierad grad.
Grogrunden till diskriminering bottnar ofta i andra faktorer på arbetsplatser som skapar en negativ grund och framväxt av diskriminering. Det kan handla om missnöje bland medarbetare, dåligt ledarskap, rädslor, fördomar m.m. Genom dialog kommer ni träffa rätt och säkerställa en god arbetsplats där chansen att någon diskrimineras minskas drastiskt.
Leadership & Employee
Alla medarbetare vill vara med och bidra, alla chefer vill vara bra chefer och ledare – men det är lättare sagt än gjort ibland. Olika faktorer påverkar åsikter och händelser som kan få personer att uppfattas som bättre eller sämre medarbetare och ledare. Genom att prata om hur vi ser på medarbetarskap och ledarskap kan arbetsgrupper få en ökad
förståelse för vilka förväntningar som finns och vad som bör levereras.
Action
Denna lek är en tilläggslek som bör kombineras med någon av de andra fem kortlekarna. Kategorin action card syftar till att få läsaren att agera här och nu och skapa en liten
annorlunda dynamik till de övriga kort som arbetsgruppen går igenom. Action Card-korten kan vara högst spontana och lätta upp stämningen och lyfta vardagliga händelser.
Feedback
Genom att lära er mer om hur ni ser på feedback i er arbetsgrupp är sannolikheten stor att ni också blir bättre på att ge och ta emot feedback. Ett klimat med ökat användande av feedback skapar bättre förståelse för varandra, arbetsuppgifter blir roligare och tydligare, fler mål kan nås och bidra till ett ökat välmående i arbets-gruppen.
Story
Att bygga en stolthet runt ett varumärke, ett företag eller en organisation kräver mer än fina ord på ett papper eller en vacker grafisk
profil. Stolthet byggs genom de små,
vardagliga händelserna medarbetare
emellan. Genom att samla in dessa
berättelser och använda dem i den interna och externa kommunika-tionen kan ett företags kultur stärkas. Denna kortlek kan bidra till att lyfta dessa unika berättelser.
Mood
Ökad press, ökad stress, svårt att hinna med är bara några saker många upplever idag i sin arbets-situation. Fler och fler drabbas av psykosocial ohälsa och fortfarande kan det finnas tabu runt diagnoser kopplat till psykisk ohälsa. Genom att prata om frågor som berör mer av vårt känsloregister kan psykosocial ohälsa upptäckas tidigare och bidra till en ökad lärdom om varandra. En dialog runt ämnet kan också normalisera sjukdomen på ett sådant sätt att fler kan öppet prata om tillfällen då de mår sämre eller drabbas av en psykisk sjukdom.
Safety
Genom att prata om säkerhet ökar sannolikheten för att skapa en större medvetenhet om de risker som nns runt omkring oss oavsett arbetsplats. Många saker i vår omvärld gör vi per automatik och vi tar många saker för givet. En dialog runt säkerhet kan minimera arbetsplatsolyckorna och lyfta blicken mot potentiella risker.