Kommunikativa kartor

Kommunikativa Kartor, ett verktyg som ger dig som chef ett fysiskt verktyg för att planera in ditt och ditt teams vardag, stärka det kommunikativa ledarskapet och få ett mer motiverat och högpresterande team.

Kommunikativa kartor

Vad är kommunikativa kartor?

Hur används kommunikativa kartor?

Vad ingår i kommunikativa kartor?

6 Verktyg i ett

Kommunikativa kartor delas upp i 6 olika verktyg som alla samlas i ett häfte kallat Black Book. De sex verktygen är, Nulägeskartan, Årskartan, Målgruppskartan, Målkartan, Uppföljningskartan och Handlingskartan. 3 av kartorna (Årskartan, Målgruppskartan och Målkartan) har medföljande mallar som stödjer dig som chef i ditt arbete med de kommunikativa kartorna.

Kartorna bygger på frågeställningar som ska hjälpa dig som chef i att bygga ett starkt och motiverat team. Där varje enskild tanke får gehör samtidigt som ni går mot gemensamma mål.

Tillsammans med de kommunikativa kartorna följder det dessutom med små färgade klisterlappar och häftmassa som behövs till årskartan. Alla frågeställningar exempel och tillvägagångssätt beskrivs i Black Book.

Nulägeskartan

För att påbörja en resa mot en mer effektiv och kommunikativ organisation behöver du som chef samt ditt team definiera ert nuläge. Du som chef behöver också reflektera över din roll som chef och hur du uppfattas av dina medarbetare.

Att bilda sig en uppfattning och skapa en förståelse för nuläget är en förutsättning för att ditt team och du som chef ska kunna ta nästa steg i er utveckling. Nulägeskartan ger några frågeställningar för teamet som en del samt några frågeställningar som vänder sig direkt till dig som chef.

Till denna karta rekommenderas även att använda de kommunikativa spelkorten – Leadership & Employee.

Årskartan

Ett av de mer omfattande verktygen är Årskartan. Detta verktyg är till för dig som chef och för ditt team att lyfta fram de 14 rekommenderande (finns i Black Book) aktiviteterna runt en välmående kommunikativ organisation. 

Du som chef kommer kunna låta varje medarbetare själv tillsammans med dig landa i hur ofta dessa aktiviteterna ska få ta utrymme. Idéen bygger på ett behovsfrämjande ledarskap som forskning visat sig skapa starkast grund för motivation.

Årskartan

Årskartan används med hjälp av att man först väljer en lämplig vägg där månadskorten sätts upp, synlig för alla i teamet. Därefter placeras respektive årskarts-kort upp för respektive aktivitet under respektive månad. 

Varje medarbetare symboliseras av ett färgat klistermärke som placeras ut på årskarts-kortet. Det är också på detta vis som ni får en god överblick när aktviteterna ska äga rum och med vem. 

Förklaring medföljer till kartan i Black Book.

Målgruppskartan

I den tredje kartan så är tanken att du som chef ska få ett verktyg som säkerställer att du lägger tid på rätt saker. I en värld när våra kalendrar blir allt mer uppbokade är behovet stort att vi lägger tid på endast det som är värdeskapande. 

I målgruppskartan medföljer två olika mallar som stöd. I första mallen ska du som chef definiera de kontaktytor du har med olika målgrupper. Vilka kommunicerar du med under en viss period?

Målgruppskartan

I andra mallen skriver du in hur ofta och på vilket sätt kommunikationen sker med respektive målgrupp. Det är också här du värderar hur väl respektive kommunikation fungerar med respektive målgrupp och om någon aktivitet ska plockas bort eller förändras.

Mer information om tillvägagångssätt och exempel ges i Black Book.

Målgruppskartan enkelblad

Målkartan

Denna kartan är till för att du och ditt team ska sätta mål och sätta rätt mål. Utan mål vart är ni då på väg? Mål hjälper er att utvecklas, prestera och skapa förutsättning för stark motivation bland medarbetare. Däremot har många svårt i hur de ska definiera sina mål och med vilka frågeställningar de ska utgå ifrån. 

Målfrågeställningarna i Målkartan bygger på resultatmål, prestationsmål och läromål.

Uppföljningskartan

I den 5e kartan så kallade uppföljningskartan används de frågeställningar som behövs för att säkerställa att ni nått det ni kom överens om i Målkartan och Årskartan. Genom att följa upp de faktiska målen har det visat sig att man kan öka effektiviteten med så mycket som 25 procent. 

Uppföljningskartan bygger på After Action Reviews (AAR) och är den metod som behövs för att lyckas med uppföljningen

Handlingskartan

I det 6e och sista verktyget i Black Book finns Handlingskartan. Detta verktyg syftar till att ge dig som chef några grundpunkter som inspiration runt vad som definieras som ett bra kommunikativt ledarskap. 

Alla vill bli leda lite olika men grunden i ett kommunikativt ledarskap enligt forskning bygger på att alla medarbetare ska känna att de har kompetensen att klara av sina arbetsuppgifter, att de har samhörighet till sina kollegor och att de får driva en agenda där de får vara med att påverka.

Kommunikativa Spelkort

I de kommunikativa kartorna finns hänvisningar till de Kommunikativa Spelkorten i kategorierna Mood, Safety, Feedback och Leadership & Employee. Dessa kortlekar rekommenderas för bäst effekt. Övningarna är inte beroende av de Kommunikativa Spelkorten, däremot ger korten stöd och extra tydlighet vid användandet av de Kommunikativa Kartorna.

Spelkort kartor