Kommunikativa spelkort

Genom att lära känna varandras sätt att se och tolka olika frågeställningar och situationer ökar välmåendet bland arbetsgrupper/team vilket bidrar till att öka företagets eller organisationens resultat och uppsatta mål.

Kommunikativa spelkort - Henrik Axelsson

9 olika kategorier

Idén med spelkorten

De kommunikativa spelkorten bygger på idén att genom gamification (lära sig genom spelande) skapa en dialog som kan hjälpa organisationer och team att flytta sig framåt. Korten är ett strategiskt verktyg för företag och organisationer.

Vad är kommunikativa spelkort?

Hur används kommunikativa spelkort?

Engagement & Motivation

Engagemang och motivation är grundbultar för organisationers innovationer, lönsamhet, produktivitet och medarbetares välmående. För att lyckas skapa engagemang behöver alla individer bidra med sin del, utan att chefer kan undgå sin så viktiga ledarroll. Utgångsläget handlar om att förstå de psykologiska och fysiologiska behoven som driver oss alla tjugofyrasju.

Leadership & Employee

Alla medarbetare vill vara med och bidra, alla chefer vill vara bra chefer och ledare men det är lättare sagt än gjort ibland. Olika faktorer påverkar åsikter och händelser som kan få personer att uppfattas som bättre eller sämre medarbetare och ledare. Genom att prata om hur vi ser på medarbetarskap och ledarskap kan arbetsgrupper få en ökad förståelse för vilka förväntningar som finns och vad som bör levereras.

Feedback

Genom att lära er mer om hur ni ser på feedback i er arbetsgrupp är sannolikheten stor att ni också blir bättre på att ge och ta emot feedback. Ett klimat med ökat användande av feedback skapar bättre förståelse för varandra, arbetsuppgifter blir roligare och tydligare, fler mål kan nås och bidra till ett ökat välmående i arbets-gruppen.

Sustainability

Hållbarhet är brett och samtidigt högaktuellt. Oavsett organisation är hållbarhet (ekonomisk, social och miljömässig) något som bör få en central plats i organisationens prioriteringsordning. För att skapa handlingskraft inom området hållbarhet är dialog grunden. Allt börjar med förståelse som omsätts i handling hos var och en av oss som individer. Först då kan vi skapa en hållbar framtid som är värd namnet för kommande generationer.

Discrimination

Små subtila gester, blickar, beröringar, högljudda skämt, särbehandling är några uttryck som kan ligga till grund för diskriminering. Diskriminering förekommer överallt i vårt samhälle i varierad grad. 

Grogrunden till diskriminering bottnar ofta i andra faktorer på arbetsplatser som skapar en negativ grund och framväxt av diskriminering. Det kan handla om missnöje bland medarbetare, dåligt ledarskap, rädslor, fördomar m.m. Genom dialog kommer ni träffa rätt och säkerställa en god arbetsplats är chansen att någon diskrimineras minskas drastiskt.

Action

Denna lek är en tilläggslek som bör kombineras med någon av de andra fem kortlekarna. Kategorin action syftar till att få läsaren att agera här och nu och skapa en liten annorlunda dynamik till de övriga kort som arbetsgruppen går igenom. Action korten kan vara högst spontana och lätta upp stämningen och lyfta vardagliga händelser.

Kommunikativa spelkort - Action

Story

Att bygga en stolthet runt ett varumärke, ett företag eller en organisation kräver mer än fina ord på ett papper eller en vacker grafisk profil. Stolthet byggs genom de små, vardagliga händelserna medarbetare emellan. 

Genom att samla in dessa berättelser och använda dem i den interna och externa kommunikationen kan ett företags kultur stärkas. Denna kortlek kan bidra till att lyfta dessa unika berättelser.

Kommunikativa spelkort - Story

Mood

Ökad press, ökad stress, svårt att hinna med är bara några saker många upplever idag i sin arbetssituation. Fler och fler drabbas av psykosocial ohälsa och fortfarande kan det finnas tabu runt diagnoser kopplat till psykisk ohälsa. Genom att prata om frågor som berör mer av vårt känsloregister kan psykosocial ohälsa upptäckas tidigare och bidra till en ökad lärdom om varandra. En dialog runt ämnet kan också normalisera tillståndet så att fler öppet vågar prata om tillfällen då de mår eller har mått dåligt.

Kommunikativa spelkort - Mood

Safety

Genom att prata om säkerhet ökar sannolikheten för att skapa en större medvetenhet om de risker som finns runt omkring oss oavsett arbetsplats. Många saker i vår omvärld gör vi per automatik och vi tar många saker för givet. En dialog runt säkerhet kan minimera arbetsplatsolyckorna och lyfta blicken mot potentiella risker.